Política de privacidade

A privacidade é de gran importancia para IDENTIA COACHING & FORMACIÓN e queremos manter unha actitude aberta e transparente ao tratar os seus datos persoais. Por tanto, dispoñemos dunha política que establece como se tratan e protexen os seus datos persoais.

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identia Coaching & Formación
Nelly Rey Rey
Algalia de Arriba 31 – 15704 Santiago de Compostela
Correo electrónico de contacto: info@rumbodixital.com
Teléfono: 619 534 550

Con que finalidade tratamos os seus datos personais?

En IDENTIA COACHING & FORMACIÓN (NELLY REY) tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de realizar a xestión administrativa, contable e fiscal dos servizos solicitados, así como enviar comunicacións comerciais sobre os nosos produtos e servizos, para cuxo consentimento vostede préstase.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos conservaranse mentres se manteña a relación comercial, e no seu caso, durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais que resulten de aplicación.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Indicámoslle a base legal para o tratamento dos seus datos:
• Execución dun contrato: Prestación dos servizos solicitados.
• Consentimento do interesado: Envío de comunicación comerciais.
A que destinatarios serán comunicados os seus datos?

Unicamente cederanse os seus datos para dar cumprimento a obrigacións legais relacionadas co PROXECTO RUMBO DIXITAL, por tanto, soamente poderán ser cedidos á Xunta DE GALICIA, entidade pública, promotora do proxecto e ás entidades impartidoras da formación.

Transferencias de datos a terceiros países:

Non están previstas transferencias de datos a terceiros países.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en IDENTIA COACHING & FORMACIÓN (NELLY REY) estamos a tratar datos persoais que lles conciernan, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexa necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso únicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Asimesmo, en outras circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Neste caso, IDENTIA COACHING & FORMACIÓN (NELLY REY) deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Poderá exercitar materialmente os seus dereitos da seguinte forma: dirixíndose á dirección de correo electrónico do responsable do tratamento apuntado anteriormente achegando copia do seu DNI ou documento de identidade.

Se outorgou o seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

No caso de que senta vulnerados os seus dereitos no concernente á protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación #ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente a través do seu sitio web: www.aepd.es.

Como obtivemos os seus datos?

Os datos persoais que tratamos en IDENTIA COACHING & FORMACIÓN foron directamente proporcionados polo interesado.

As categorías de datos que se tratan son:

• Datos identificativos
• Direccións postais e electrónicas
• Información comercial